พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัล “ประชาบดี”และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๘ ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น

Details
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัล “ประชาบดี”และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๘ ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปรินซ์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า รางวัลประชาบดี เกิดขึ้นจาก พระประชาบดี เทพผู้เป็นที่พึ่งและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน ด้วยความเมตตากรุณาเป็นเทพผู้เป็นเสมือนต้นกำเนิดวัฒนธรรมของกรมประชาสงเคราะห์ จนกระทั่งมาเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบัน พระประชาบดี ผู้เป็นเทพแห่งการให้และการสงเคราะห์ จึงนำชื่อของท่านมาใช้เป็นชื่อของรางวัลที่มอบให้บุคคล/องค์กร/สื่อ ที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และบุคคลผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ๒ ประการ คือ ๑) เสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากที่ประกอบคุณงามความดี ดูแลช่วยเหลือสังคม และ ๒) ส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ด้อยโอกาส การเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น กำหนดเป็น ๔ ประเภท โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๗ มีผู้ได้รับรางวัล ไปแล้ว จำนวน ๕๓๐ ราย และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เสนอขอพระราชทานโล่รางวัล “ประชาบดี”และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและคัดเลือกบุคคลผู้มีประวัติและผลงานดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลรวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๖ ราย ได้แก่ ๑) บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จำนวน ๑๑ ราย ๒) องค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากจำนวน ๓ องค์กร ๓) สื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ยากลำบาก ๑๙ ราย และ๔) บุคคลผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่สามารถดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ ๓๓ ราย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านและทุกองค์กร และฝากไปถึงทุกภาคส่วนในสังคมว่า กระทรวงฯ มีภารกิจงานที่กว้างขวางไม่สามารถดำเนินงานได้โดยลำพัง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเป็นกลไกหนุนเสริมภารกิจซึ่งกันและกัน โดยกระทรวงฯ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจเพื่อการพัฒนาสังคม การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสหรือผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่จำเป็นต้องได้รับ การดูแล เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และพัฒนาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
Share


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat