อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งในสถานสงเคราะห์แบบมีส่วนร่วม

Details
วันนี้ (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องพาเลซ ๑ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัคร ภายใต้โครงการ ?พัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งในสถานสงเคราะห์แบบมีส่วนร่วม?ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการ และศักยภาพกลไกที่เกี่ยวข้องในการบำบัดฟื้นฟู คนไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครองแบบมีส่วนร่วม และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแก่สถานคุ้มครองอื่นๆ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์) กล่าวว่าปัจจุบันผู้รับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มผู้ป่วยทางจิต และคนเร่ร่อน ขอทาน โดยกลุ่มผู้ป่วยทางจิต เป็นกลุ่มใหญ่ ร้อยละ ๘๐ - ๙๐ ของผู้รับบริการ ซึ่งครอบครัวไม่สามารถรับภาระดูแลได้ จึงต้องส่งผู้รับบริการเหล่านี้เข้ารับอุปการะในสถานคุ้มครอง ส่วนกลุ่มขอทาน ขณะนี้มีเพียงร้อยละ ๑๕ ของผู้รับบริการ อย่างไร ก็ตาม เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ... ที่กำลังอยู่ในระหว่างเสนอพิจารณา จะทำให้หน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานคุ้มครองช่วยเหลือกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน ของสถานคุ้มครองเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้สามารถกลับคืนสู่สังคม ดำรงชีวิตอิสระในชุมชนได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้แม้ว่าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศจำนวน ๑๑ แห่ง มีการบูรณาการภาคส่วนต่างๆ วางรูปแบบ การบำบัดฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม แต่พบว่าครอบครัวและชุมชน ซึ่งถือว่าเป็น ภาคส่วนที่สำคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและเป็นแหล่งรองรับการกลับคืนสู่สังคมของผู้รับบริการ ยังขาดการเชื่อมประสานระหว่างสถานคุ้มครอง ครอบครัว และชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน กับผู้รับบริการอย่างจริงจัง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้เห็นชอบให้กลุ่มนักศึกษาโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รุ่นที่ ๓ ดำเนินโครงการ ?พัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งในสถานสงเคราะห์แบบมีส่วนร่วม? โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หวังว่าการดำเนินงานโครงการนี้ จะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงสู่ทัศนคติ เจตคติของครอบครัวและชุมชนที่ถูกต้อง นำไปสู่การแสวงหารูปแบบการพัฒนากลุ่มเป้าหมายหรือคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน ขอทาน เพื่อเป็นแนวทางให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอื่นๆ ต่อไป เพื่อลดภาวะพึ่งพิงของรัฐ สร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างจริงจัง และเป็นการเตรียม ความพร้อมกลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างมีศักดิ์ศรี
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
Share


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat