ประกาศประกวดราคา    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประกาศสอบราคากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเด็ก จำนวน 2 หลัง (บ้านดาวกระจายและบ้านอัญชัน) ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

วันที่ประกาศ : 13 พ.ย. 2557
สอบราคาจ้างเหมาเลขที่ 2 / ๒๕๕๘ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเด็ก จำนวน 2 หลัง (บ้านดาวกระจาย และบ้านอัญชัน) ของ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๕7 ระหว่างเวลา ๑0.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ ๒๕๕ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 – 24 พฤศจิกายน ๒๕๕7 ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ ๒๕๕ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕7 เวลา ๑๑.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕7 ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ ๒๕๕ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๕7 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๕7 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ - ๓๕๔- ๗๔๘๔ - ๕ ในวันและเวลาราชการ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.gprocuremant.go.th


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat