คู่มือมาตรฐานกรมพัมนาสังคมและสวัสดิการ
DSDW
คู่มือมาตรฐานและการปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานและการปฏิบัติงาน

คู่มือการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรสวัสดิการชุมชน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

คู่มือมาตรฐานการจัดสวัสดิการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

คู่มือมาตรฐานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

คู่มือรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร

คู่มือรับรองมาตรฐานนักสังคมสงเคราะห์

คู่มือรับรองมาตรฐานองค์การสวัสดิการสังคม

คุ่มือ อพม. การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย (กอส)

คู่มือการจัดทำการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(กพร.)

คู่มือการดำเนินงานผู้แสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

คู่มือรังวัดที่ดิน

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี(กพร)

แนวทางและมาตรการจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(กพร)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง(กพร)

สรุปขั้นตอนการออกเอกสารสิทธิ

คู่มือบริการประชาชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,151,665 ครั้ง
3,592,039 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
1,680 ครั้ง
754 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
157,814 ครั้ง
23,252 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat