บริการกรม/การขอรับบริการ

กลุ่มเป้าหมายพิเศษ โครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ

 • กลุ่มเป้าหมายพิเศษ โครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี

  2. พัฒนาศักยภาพสมาชิกในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี

  3. บูรราการความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมแก่สมาชิกโครงการ

  4. ดำเนินการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามระเบียบว่าด้วยการจัดการที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์

  5. กำกับดูแลกิจการของน้ำพุร้อนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงสถาบันวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และเครือข่าย

  7. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสมาชิกในพื้นที่โรงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ

  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มโครงการพระดำริ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  1. พัฒนารูปแบบแนวทาง และส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพระดำริ

  2. วางแผนดำเนินงาน ประสานการดำเนินงานโครงการพระดำริกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

  3. ติดตามประเมินผลและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน

  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

   

    
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat