บริการกรม/การขอรับบริการ

นิคมสร้างตนเอง

 • นิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  1. ดำเนินการจัดที่ดินให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองมีที่อยู่อาศัย ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง และมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเอง

  2. ดำเนินการพัฒนาสาธารรูปโภค พัฒนาพื้นที่ในเขตนิคมสร้างตนเอง

  3. ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการสังคม

  และสิ่งแวดล้อม

  4. เป็นศูนย์การเรียนรู้นิคมสร้างตนเอง

  5. ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง หรือแก้ไขข้อร้องเรียน หรือข้อพิพาทในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง

  6. สำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นฐานของนิคมสร้างตนเอง

  7. ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ (ในนิคมสร้างตนเอง 7 แห่ง)

   

    
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat