นโยบายและยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไกและระบบสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม

กลยุทธ์การดำเนินงาน
1.ผลักดันและขับเคลื่อนโยบายสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม
2.สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการส้งคมและการพัฒนาสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์การดำเนินงาน
1.พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย
2.สร้างและยกระดับมาตรฐานบริการในสถาบัน
3.เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องของสังคมต่อกลุมเป้าหมาย
4.สร้างและพัฒนากลไกการสร้างความมั่นคงทางสังคมในระดับพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิดพลังขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่

กลยุทธ์การดำเนินงาน
1.การมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
2.สร้างและพัฒนากลไกบูรณาการการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การ เพื่อการบริหารนโยบายและการบริการ

กลยุทธ์การดำเนินงาน
1.เสริมสร้างการพัฒนาคนเพื่อพัฒนา (SMART 4.5)
2.สารสนเทศและการสื่อสารพร้อมสนับสนุนงานนโยบาย การจัดการ และการบริหาร

[DOWNLOAD] แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

[DOWNLOAD] แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ.2560-2564

[DOWNLOAD] ยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ.2560-2579


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,151,665 ครั้ง
3,592,039 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
1,680 ครั้ง
754 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
157,814 ครั้ง
23,252 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat