การจัดซื้อจัดจ้าง

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (กคส.)


กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

1. กำหนดมาตรฐาน มาตรการ และกลไกการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทาน
2. พัฒนาระบบ รูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทาน
3. ช่วยเหลือ คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนไร้ที่พึ่ง และผู้ทำการขอทาน
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และงานเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมการขอทาน
6. กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างภายในกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
    - ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพัสดุ การบริหารงานทั่วไป งานงบประมาณ และงานบุคคล
    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

2) กลุ่มมาตรการและกลไก
    - กำหนดมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่องค์กรที่ให้บริการกลุ่มเป้าหมาย และสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
    - กำหนดมาตรการ แผนงาน และพัฒนากลไกเพื่อการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมาย
    - ดำเนินการตามพันธกรณีหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
    - จัดทำข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
    - งานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคณะกรรมการควบคุมการขอทาน
    - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

3) กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
    - พัฒนาระบบการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
    - พัฒนารูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
    - กำกับ ดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต
    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

4) กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนา
    - ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ และประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรภาคเอกชนอื่น และกลุ่มคนไร้ที่พึ่งในการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย
    - ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มพึ่งตนเองของกลุ่มเป้าหมายและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย
    - เสริมพลังและเสริมสร้างเจตคติเชิงบวกของสังคมและกลุ่มเป้าหมาย
    - พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง
    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

5) กลุ่มการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ
    - ให้การช่วยเหลือ คุ้มครองและติดตามประเมินผลคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
    - พัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยเหลือคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายตามบริบทพื้นที่
    - ประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรและการดำเนินงานจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
    - เยียวยาผู้ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง
    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

6) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง
    - รับแจ้งเหตุ และประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ตลอด 24 ชั่วโมง ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
    - สำรวจ ตรวจตรา คัดกรอง และช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งรวบรวมข้อมูลสถิติ นโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง
    - ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำข้อมูลและสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานขอทาน คนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอข้อมูลตามมาตรการการแก้ไชปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง
    - พิจารณากลั่นกรอง ประสาน และสนับสนุนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาขอทานและ คนไร้ที่พึ่ง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อจัดทำนโยบาย มาตรการ และจัดสวัสดิการให้แก่ขอทานและคนไร้ที่พึ่ง
    - ติดตาม ประเมินผล บูรณาการแผนงาน/โครงการ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและจัดทำรายงานการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรค นำเสนอรายงานประจำวันให้ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งสรุปรายงานความก้าวหน้าให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโดยต่อเนื่อง
    - สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ
    - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

7) สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
    - สำรวจและติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
    - สืบเสาะข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง และผู้ทำการขอทาน ที่ขอรับการคุ้มครองหรือที่ถูกส่งตัวมายังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและให้การคุ้มครอง รวมทั้งรับตัวคนไว้
    - จัดให้มีที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ จัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต ฝึกอบรมและฝึกอาชีพ รวมทั้งหาอาชีพให้แก่คนไร้ที่พึ่ง และผู้ทำการขอทาน
    - ประสานงานเพื่อจัดส่งคนไร้ที่พึ่ง และผู้ทำการขอทาน ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองตามกฎหมายนั้น
    - ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง และผู้ทำการขอทาน ในด้านการดำรงชีวิต ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
    - ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
    - เป็นศูนย์เรียนรู้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน

8) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
    - สำรวจและติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง
    - สืบเสาะข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่งที่ขอรับการคุ้มครองหรือที่ถูกส่งตัวมายังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และให้การคุ้มครองในเบื้องต้นแก่คนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งรับตัวคนไร้ที่พึ่งไว้
    - ประสานงานเพื่อจัดส่งคนไร้ที่พึ่งไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
    - ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมอบหมายหรือตามที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเห็นสมควร
    - คัดกรองผู้ทำการขอทานก่อนประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    - ดำเนินมาตรการเชิงรุกในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบากเข้าสู่วิถีการขอทาน หรือเป็นบุคคลไร้ที่พึ่ง
    - เป็นศูนย์เรียนรู้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน

9) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต
    ดูแลคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพและคัดกรองจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และจัดให้มีการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ การฝึกอาชีพ การสังคมสงเคราะห์ นันทนาการและการพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตในครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งให้บริการข้อมูลสารสนเทศ งานสวัสดิการคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่รับผิดชอบ และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (ตามประกาศกรมฯ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ประกาศ ณ วันที่ 6 มี.ค. 2558)

10) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร
    - สำรวจ และติดตามสภาพปัญหาเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งสืบเสาะข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่งที่ขอรับการคุ้มครองหรือจากการส่งตัว โดยให้การคุ้มครองในเบื้องต้นแก่คนไร้ที่พึ่ง
    - จัดสวัสดิการสังคม เพื่อคุ้มครองและดูแลคนไร้ที่พึ่ง และผู้ทำการขอทาน ที่ได้รับการ ประเมินศักยภาพ และคัดกรองจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร
    - จัดให้มีการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ การฝึกอาชีพ การสงเคราะห์ นันทนาการและการพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตในครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ในพื้นที่รับผิดชอบกรุงเทพมหานคร
    - ประสาน และส่งต่อคนไร้ที่พึ่ง และผู้ทำการขอทาน เข้ารับการคุ้มครองตามกฎหมายเฉพาะ หรือจัดส่งไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
    - ภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย (ตามประกาศกรมฯ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 26 ก.ย. 2562)


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat