การจัดซื้อจัดจ้าง

กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ (กนจ.)


กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ

1. อำนวยการ ประสานงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการ
2. ติดตาม ประเมินผล ตามโครงการ รวมถึงเสนอแนะแนวทางเพื่อการพัฒนาสังคมและเสริมสร้างการพัฒนาทุนมนุษย์
3. ประสานแผนการดำเนินงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เกี่ยวกับโครงการ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

โครงสร้างภายในกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
    - ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพัสดุ การบริหารงานทั่วไป งานงบประมาณ และงานบุคคล

2) กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล
    - จัดทำคำของบประมาณ และบริหารงบประมาณประจำปี
    - จัดทำแผนประสานแผนกับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
    - ติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
    - ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

3) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
    - ขับเคลื่อนโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)
    - โครงการ Happy kids in Summer
    - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ

4) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานโรงเรียนเพียงหลวง
    - ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวง 18 จังหวัด
    - จัดทำมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง
    - พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กอย่างเป็นองค์รวม
    - ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
    - เสริมสร้าง พัฒนา และประสานติดตามเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภายใน และภายนอกกระทรวง พม.
    - ประสานเตรียมความพร้อมการรับเสด็จการปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat