การจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศจท.)


ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศจท.พส.)

1. จัดทำข้อเสนอ มาตรการ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต
2. ดำเนินการตามนโยบาย ข้อเสนอ มาตรการ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต
3. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ การฝ่าฝืนจริยธรรม หรือข้อกล่าวชมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานหรือดำเนินการช่วยเหลือคุ้มครองเจ้าหน้าที่ ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของกรม
4. เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต
5. รณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต รวมถึงสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
7. ประสานงาน เร่งรัด กำกับ และติดตามให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามนโยบาย ข้อเสนอ มาตรการและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต
8. เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรม และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างภายในศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศจท.พส.)

1. กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
    - รณรงค์ ส่งเสริม ปลูกฝัง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยกย่องเจ้าหน้าที่ของกรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรม ให้มีความตระหนัก ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมทั้งสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
    - จัดทำข้อกำหนดจริยธรรม หรือพฤติกรรมที่พึงกระทำหรือไม่พึงกระทำของเจ้าหน้าที่ของกรมที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกรม และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม
    - ให้คำปรึกษา และแนะนำ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการยกระดับธรรมภิบาลของกรม รวมถึงแนวทางการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของกรม
    - ให้ความคุ้มครอง และดูแลเจ้าหน้าที่ของกรม ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม
    - ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรม และจัดทำรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) กำหนด เสนอต่อ ก.ม.จ. โดยเสนอรายงานประจำปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคล หรือองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม แล้วแต่กรณี
    - ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามที่อธิบดี หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย

2. กลุ่มงานต่อต้านการทุจริต
    - รณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในการเสริมสร้างวินัย และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
    - วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวินัยการป้องกัน เฝ้าระวัง และป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - ให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงาน เร่งรัด กำกับและติดตามให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวินัย และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ การฝ่าฝืนจริยธรรมหรือข้อกล่าวชมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานหรือดำเนินการช่วยเหลือคุ้มครองเจ้าหน้าที่ ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส และเจ้าหน้าที่ของกรมซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม
    - ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่อธิบดีมอบหมาย
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat