การจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ (กชช.)


กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และรวบรวมข้อมูลในด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสวัสดิการสังคม และด้านพัฒนาสังคม เพื่อนำเสนอเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ และแนวทางการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และสำเร็จตามนโยบาย และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.การติดตามประเมินผลการดำเนินงานทางวิชาการและงานวิจัยของกรมฯ รวมทั้งจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล และองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ
4. ตรวจราชการ ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ และแผนงานของกรมฯ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,151,665 ครั้ง
3,592,039 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
1,680 ครั้ง
754 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
157,814 ครั้ง
23,252 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat