การจัดซื้อจัดจ้าง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)


กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม แผนปฏิบัติราชการของกรม และแผนเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของกรม
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับนโยบาย พันธกรณี อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ
5. จัดทำและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
6. พัฒนา และสนับสนุนวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
    - ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพัสดุ การบริหารงานทั่วไป งานงบประมาณ และงานบุคคล
    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

2) กลุ่มยุทธศาสตร์
    - จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม
    - จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี รวมถึงสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ/แผนเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับกรม
    - บริการทางวิชาการและจัดการความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์

3) กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
    - จัดทำแผนปฏิบัติราชการและขับเคลื่อนแผนงานไปสู่การปฏิบัติ
    - จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณ
    - บริการทางวิชาการและจัดการความรู้ด้านการจัดทำแผนงานและงานงบประมาณ
    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

4) กลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผล
    - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและนโยบาย และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกรม
    - พัฒนาและให้บริการทางวิชาการและจัดการความรู้ด้านการวิจัยและประเมินผล
    - ประสานการดำเนินงานระบบงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ระดับกรม
    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

5) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - จัดทำและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    - จัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรม และติดตามและประเมินผล
    - เป็นศูนย์กลางข้อมูลและสารสนเทศของกรม
    - ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    - บริการทางวิชาการและจัดการความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

6) กลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
    - ประสานการจัดทำ และดำเนินงาน รวมถึงติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความร่วมมือหรือความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
    - ประสานและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับนโยบาย การจัดทำพันธกรณี อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศตามภารกิจของ
    - รวบรวมและจัดทำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนตอบข้อสนเทศการดำเนินงานด้านการต่างประเทศตามภารกิจของกรมฯ และรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
    - ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
    - บริการทางวิชาการและจัดการความรู้ด้านการต่างประเทศ

7) ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
    - บริหารสถานการณ์สำคัญ และการวางข้อพิจารณา ข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหาร
    - เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติการข่าวสาร
    - ประสานงานขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน และข้อสั่งการ รวมทั้งติดตามผล
    - เป็นศูนย์รวบรวม ข้อสั่งการ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
    - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat