การจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (กสค.)


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ และผลักดันการขับเคลื่อนนโยบาย ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม
2. พัฒนามาตรฐานและเป็นศูนย์กลางประสานงานการจัดสวัสดิการสังคม
3. ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม รวมถึงประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม และกำกับ ดูแล และติดตาม การดำเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน
4. พัฒนา และให้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
5. บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
6. จัดทำทะเบียนกลางองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร และผู้รับบริการสวัสดิการสังคม
7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ งานเลขานุการ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และงานเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างภายในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
    - ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพัสดุ การบริหารงานทั่วไป งานงบประมาณ และงานบุคคล
    - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ การรายงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน
    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

2) กลุ่มมาตรการและกลไก
    - จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
    - ผลักดันการขับเคลื่อนนโยบาย
    - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคมแล้วรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
    - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนามาตรการ กลไก รูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการสังคม
    - ดำเนินงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติแต่งตั้ง รวมทั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
    - ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
    - ประสานงาน ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระดับชาติ และระดับจังหวัด
    - จัดทำนโยบาย แผนงานเกี่ยวกับการอาสาสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

3) กลุ่มส่งเสริมและประสานงาน
    - เป็นศูนย์กลางประสานงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งาน หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม
    - ร่วมมือประสานงานกับส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การสวัสดิการสังคม ตลอดจนองค์กรอื่น ในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการจัดสวัสดิการสังคม
    - ให้การรับรององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน
    - สนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็ง และสร้างความร่วมมือเครือข่ายภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
    - กำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกำหนด
    - จัดทำทะเบียนกลางองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร เครือข่าย และผู้รับบริการสวัสดิการสังคม
    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

4) กลุ่มบริหารกองทุน
    - บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
    - ดำเนินงานเงินอุดหนุนองค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน และการระดมทุน
    - ประสานการดำเนินงานกองทุนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมในภาพรวมของประเทศ
    - จัดทำและพัฒนาระเบียบ หลักเกณฑ์ การบริหาร การอนุมัติ การจัดสรรทุน การใช้จ่ายเงิน การรายงานสถานะการเงินของกองทุน และเงินอุดหนุน
    - พัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคม
    - ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการดำเนินงานกองทุน
    - ดำเนินงานธุรการของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คณะกรรมการติดตามประเมินผลกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

5) กลุ่มพัฒนาและรับรองมาตรฐาน
    - ส่งเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม
    - จัดทำมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม มาตรฐานองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร
    - ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัครให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกำหนด รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้มีการพัฒนามาตรฐานดังกล่าวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
    - ให้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกำหนด
    - กำหนดมาตรฐานในการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์
    - พัฒนานักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม
    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat