การจัดซื้อจัดจ้าง

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม (กอส.)


กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับอาสาสมัคร เครือข่าย ด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม และการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนา และการส่งเสริม ประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
3. เสริมสร้างและพัฒนา กลไก เครื่องมือ และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาสาสมัคร เครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการ และพัฒนาสังคม และการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
4. ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม ในการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
5. ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการของอาสาสมัครและเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
6. จัดทำข้อมูลและสารสนเทศ เกี่ยวกับอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม
7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอาสาสมัคร เครือข่ายและภาคประชาสังคม
8. ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็ง และสร้างความร่วมมือ เครือข่ายภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างภายในกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
    - ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพัสดุ การบริหารงานทั่วไป งานงบประมาณ และงานบุคคล

2) กลุ่มมาตรการและกลไก
    - กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับอาสาสมัคร เครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
    - เสริมสร้างและพัฒนากลไกเครื่องมือ และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาสาสมัครและเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคม
    - เสริมสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับอาสาสมัครและเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการ และพัฒนาสังคม
    - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอาสาสมัครเครือข่ายการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคมและ อปท.

3) กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสังคม
    - ส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งของเครือข่าย ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
    - ส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ และพัฒนาสังคม

4) กลุ่มส่งเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือข่าย
    - เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม และ อปท.
    - ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานอาสาสมัครและเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการ และพัฒนาสังคม และ อปท.
    - ส่งเสริม สนับสนุน สวัสดิการของอาสาสมัครและเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat