เกี่ยวกับกรม
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างการบริหาร ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายชื่อตำแหน่ง ส่วนราชการระดับกรม ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
1. นักบริหาร
Executive Officer
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (9ชช)
Senior Specialist
3. นักวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผน
Policy and Plan Analyst
4. นักพัฒนาสังคม
Social Development Worker
5. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
Assistant Social Development Officer
6. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
Social Development Officer
7. นักสังคมสงเคราะห์
Social Worker
8. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
Internal Auditor
9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administration Officer
10. บุคลากร
Personnel Officer
11. นิติกร
Legal Officer
12. นักพัฒนาทัพยากรบุคคล
Human Resource Development Officer
13. นักวิชาการการเงินและบัญชี
Finance and Accounting Technical Officer
14. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Finance and Accounting Officer
15. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
Assistant Finance and Accounting Officer
16. เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
Procurement Administrative Officer
17. นักวิชาการพัสดุ
Procurement Technical Officer
18. เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
General Service Administrative Officer
19. เจ้าพนักงานธุรการ
General Service Officer
20. เจ้าหน้าที่ธุรการ
Assistant General Service Officer
21. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Data Entry Officer
22. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
International Affairs Officer
23. นักจิตวิทยา
Psychologist
24. นักกายภาพบำบัด
Physiotherapist
25. พยาบาลวิชาชีพ
Registered Nurse
26. นักวิชาการสถิติ
Statistical Technical Officer
27. นักวิชาการเกษตร
Agricultural Technical Officer
28. เจ้าหน้าที่อาชีวบำบัด
Occupational Therapy Officer
29. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
Occupational Training Officer
30. พยาบาลเทคนิค
Technical Nurse
31. สถาปนิก
Architect
32. วิศวกรโยธา
Civil Engineer
33. นายช่างโยธา
Civil Works Technician
34. นายช่างสำรวจ
Surveyor
35. นักจัดการงานทั่วไป
General Administration Officer
36. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
Internal Auditor
37. ผู้อำนวยการ... (สำนัก/ส่วน/กอง/ศูนย์)
Director of … (Bureau/Division/Center)
38. หัวหน้า... (กลุ่ม/ฝ่าย)
Chief of … (Group/Section)
39. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์
Superintendent of …
40. ตำแหน่งประเภทบริหาร
Executive Positions
41. ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
Primary Level
42. ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
Higher Level
43. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
Managerial Positions
44. ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น
Managerial Positions (Primary Level)
45. ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
Managerial Positions (Higher Level)
46. ตำแหน่งประเภทวิชาการ
Knowledge Worker Positions
47. ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
Knowledge Worker Positions(Practitioner Level)
48. ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
Knowledge Worker Positions(Professional Level)
49. ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
Knowledge Worker Positions(Senior Professional Level)
50. ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
Knowledge Worker Positions (Expert Level)
51. ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
Knowledge Worker Positions(Advisory Level)
52. ตำแหน่งประเภททั่วไป
General Positions
53. ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
General Positions(Operational Level)
54. ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน
General Positions(Experienced Level)
55. ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
General Positions(Senior Level)
56. ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
General Positions(Highly Skilled Level)


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,151,665 ครั้ง
3,592,039 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
1,680 ครั้ง
754 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
157,814 ครั้ง
23,252 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat